ASPECT

ASPECT - Váš partner pre financie a poistenie

Vitajte na stránke spoločnosti ASPECT s.r.o.,ktorá pôsobí na finančnom trhu od roku 2007 najmä v oblasti poistenia a financovania  s  individuálnym  prístupom ku klientom.  

 

  
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 
ASPECT,s.r.o.  so sídlom Štúrova 1, 010 01 Žilina, IČO: 31 621 228 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2389/L (ďalej aj ako „ASPECT“), je právnickou osobou, vykonávajúcou finančné sprostredkovanie  na základe povolenia v súlade so zákonom č. 186/20109 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o FS“). Ochrana vášho súkromia je pre nás jednou z najvyšších priorít. Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov vysvetľuje, aké osobné údaje budeme spracúvať, akým spôsobom, prečo ich spracúvame a komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené. Preto si prečítajte pozorne tieto Informácie.

1. Kto je prevádzkovateľom

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

ASPECT  je v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

2. Kto je dotknutou osobou

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva ASPECT vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:

 • fyzické osoby, s ktoré majú prostrednítvom spoločnosti  ASPECT v rámci vykonávania finančného  sprostredkovania  uzavretú poistnú zmluvu alebo na ktorých majetok, život, zdravie alebo zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje (ďalej aj ako „klienti“);
 • zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
 • oprávnené osoby klienta v zmysle § 817 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), dedičia klienta a poškodení;
 • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať s vykonávaním finančného sprostredkovania.

3. Na aký účel získavame a spracúvame osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu.

Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia a plnenia zmluvy, plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ochrana našich práv a právom chránených záujmov.

Uzatvorenie poistnej zmluvy je dobrovoľné, avšak poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok odmietnutie uzatvorenia poistnej zmluvy zo strany finančnej inštitúcie.

Vaše osobné údaje na marketingové účely zásadne nespracúvame, spracúvajú ich finančné inštitúcie  len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Marketingovým účelom je najmä činnosť finančných inštitúcií spočívajúca v priamom marketingu – ponuke produktov vrátane profilovania (cielená marketingová ponuka), zasielaní noviniek (newsletter) alebo informovaní o možnostiach prihlásiť sa do súťaží organizovaných finančnými inštitúciami.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov, ktorými sú podriadení finanční agenti.

 4.Aké osobné údaje budeme o Vás spracúvať

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, ako aj adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, predmet podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný tento podnikateľ, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
 • kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty;
 • doklady a údaje preukazujúce:   
schopnosť klienta splniť si záväzky z poistnej zmluvy; 
požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy;                                                        
oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu;
splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené zákonom o poisťovníctve alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s poisťovňou, pobočkou poisťovne z iného členského štátu a pobočkou zahraničnej poisťovne; 
 • o zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy
 • osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti;
 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. týchto informácií.

5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vášho súhlasu. Ide najmä o tieto subjekty:

Orgány verejne moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, správne orgány),

Slovenská kancelária poisťovateľov,

Finančné inštitúcie – poisťovne ( pre ktoré ASPECT s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvného vzťahu ) .

Na účely uvedené v bode 3. tohto informačného materiálu môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas. Ide najmä o tieto subjekty :

Podriadení finanční agenti a ich zamestnanci,

Spoločnosti zabezpečujúce a poskytujúce asistenčné služby.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

6. Kde budú vaše osobné údaje spracúvané

Vaše osobné údaje budú spracúvané v informačnom systéme spoločnosti ASPECT s.r.o. a v informačných systémoch finančných inštitúcií – poisťovní ( pre ktoré ASPECT s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvného vzťahu ) .

7. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté,
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu,
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne,
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto informačného materiálu. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto informačného materiálu,
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť,
 • získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre nového sprostredkovateľa,
 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva môžete uplatniť vyplneným formulára, ktorý je dostupný na našom webovom sídle (kliknutím na text na spodku tejto stránky), a to nasledovnými spôsobmi:

a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu uvedenú v bode 10. tohto informačného materiálu,

b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 10. tohto informačného materiálu , ktorej prílohou bude vyplnená žiadosť (formulár),

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do tridsiatich dní od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

8. Ako môžete namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov

Ak to umožňujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, máte právo namietať proti tomu, aby sme spracúvali vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

Na rozdiel od vašich práv uvedených v bode 7. tohto informačného materiálu, sa právo namietať spracúvanie osobných údajov týka len tých prípadov, ak vaše osobné údaje spracúvame bez vášho súhlasu a na základe príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnené záujmy ASPECT, plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci )

Toto právo môžete uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva uvedené v bode 7. tohto informačného materiálu.

9. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovne:

 • poistná zmluva z oblasti životného a neživotného poistenia, vrátane príslušnej dokumentácie:

- desať (10) rokov od ukončenia ( zániku ) poistnej zmluvy,

 • sťažnosti, návrhy, pochvaly a ich evidencia: 
- desať (10) rokov od uzatvorenia spisu,
 • súťaže – evidencia súťažiacich:
- tri (3) mesiace od ukončenia súťaže;
 • evidencia výhercov – jeden (1)rok od ukončenia súťaže,
 • bežná korešpondencia
- päť (5) rokov od uzatvorenia spisu,

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné.

10. Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať

prostredníctvom nasledovných údajov:

ASPECT, s.r.o.

Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov

Štúrova 1, 010 01 ŽILINA

E-mail : aspect@aspect.sk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prihlásiť